zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_04 zdjecie_05 zdjecie_06 zdjecie_07 zdjecie_08 zdjecie_09
Zasady wycinki drzew

 - herb.jpg

 KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W SULEJOWIE
UL. KONECKA 42, 97-330 SULEJÓW

WYDANIE ZGODY NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Zmiany w przepisach

WYCINKI DRZEW

od 17 czerwca 2017r.

17 czerwca w życie wchodzi nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmienią się przepisy dotyczące wycinki drzew. Drzewa wciąż będzie można wycinać, ale osoby fizyczne będą musiały zgłosić zamiar wycinki gminie, jeśli tego nie zrobią, zapłacą karę. Urzędnicy natomiast będą mieli obowiązek dokonania oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew. Co ważne, jeśli w okresie pięciu lat od dokonania oględzin, właściciel terenu na którym dokonano wycinki, przeznaczy swoją działkę na działalność gospodarczą, będzie musiał zapłacić za wycięte wcześniej drzewa.

NOWE PRZEPISY OD 17 CZERWCA 2017r.

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody ma doprowadzić do uporządkowania kwestii wycinki drzew, którą zliberalizowała poprzednia nowelizacja ustawy, którą od nazwiska ministra środowiska Jana Szyszki ochrzczono „lex Szyszko”. Na mocy poprzednio zmienionych przepisów właściciele działek mogli ze swojego terenu wyciąć każde drzewo, bez względu na jego obwód, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą. Efektem tych zmian były masowe wycinki w lutym oraz marcu, gdy pod topór szły drzewa niemal w całym kraju.

Nowelizacja, którą podpisał prezydent Andrzej Duda, a która wejdzie w życie 17 czerwca, wprowadza zasadnicze zmiany w zasadach wycinki drzew. Jakie?

KTO MOŻE WYCIĄĆ DRZEWO ?

1.       Zapis nowej ustawy nałoży na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5cm przekraczają:

-     80cm – w przypadku topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych,

-     65cm  - w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych,

-     50cm  - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.

Zamiar usunięcia drzewa, trzeba będzie zgłosić gminie, inaczej zapłacimy karę.

2. Organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany zostanie do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których winien ustalić gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).

3. W przypadku uznania zasadności organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin,  w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni. Usuniecie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

5. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej

WYMAGANIA O POZWOLENIA

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających  drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm.

Dotyczy: topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych - >80cm, kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych -  >65cm i pozostałych drzew - >50cm.

KARY

Z rad gmin zdjęta zostanie możliwość podejmowania uchwał, w których można poszerzyć katalog drzew lub krzewów na usunięcie których nie będzie wymagane uzyskanie zezwolenia, a także katalog drzew lub krzewów za usunięcie których nie będzie naliczana opłata oraz uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie zieleni (na mocy nowej ustawy w terminie do 1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie; do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie zieleni stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody, tj. 500zł/1cm obwodu drzewa dla drzew i 200zł/1m2 krzewu),

Organy wydające zezwolenia na usuwanie zieleni ponownie zobligowane zostaną do uzgadniania z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska decyzji dotyczących drzew usuwanych z pasów drogowych.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW

 WYDANIE ZGODY NA USUNIĘCIE DRZEW DLA POZOSTACH PODMIOTÓW

PODSTAWA PRAWNA

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela (art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późniejszymi zmianami).

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów występuje posiadacz nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem do wniosku dołącza zgodę jej właściciela.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać (art. 83 ust.4 w/w ustawy):

 1. imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) posiadacza i właściciela nieruchomości, (pożądany jest również nr telefonu);
 2. tytuł prawny władania nieruchomością (należy podać też nr działki i obręb);
 3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
 5. przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
 6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.
 8. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
 • w przypadku drzew lub krzewów rosnących na granicy nieruchomości konieczna jest zgoda właściciela działki sąsiadującej;
 • w przypadku nieruchomości stanowiących współwłasność konieczna jest zgoda wszystkich właścicieli.
        

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Sulejowie, wejście A, I piętro, ul. Konecka 42,  97-330 Sulejów

OPŁATY
Brak opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych, pobiera się opłatę za usunięcie drzew lub krzewów. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie. Zwolnienia z opłat - art. 86 ustawy o ochronie przyrody

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przeprowadzenie oględzin  w terenie i po analizie zebranych materiałów przygotowanie stosownej decyzji.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Burmistrza Sulejowa.

INNE INFORMACJE

 1. jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo;
 2. zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków;
 3. wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1 i 2 ustawy, może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów;
 4. wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wymaga uzyskania zgody odpowiednio dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska
 5. uzyskania zezwolenia w trybie art. 83 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody, nie wymaga usunięcie:
  • w lasach (decyzja na podstawie ustawy o lasach)
  • drzew i krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub  rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową
  • drzew i krzewów na plantacjach drzew i krzewów
  • drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat
  • drzew i krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych
  • drzew i krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału
  • drzew i krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu
  • drzew i krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
  • drzew i krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

UWAGA!!!

Usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, skutkuje wymierzeniem przez wójta gminy wysokich administracyjnych kar pieniężnych, zgodnie z obowiązującymi, bardzo rygorystycznymi w tym zakresie przepisami prawa - art. 88, art.89 ustawy o ochronie przyrody.

 

Gmina Sulejów
ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
tel.: 44 61-02-500, email: um@sulejow.pl
NIP: 771-17-68-348
Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska tel. 44 61-02-519, 44-61-02-526
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: zeroCMS
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x