zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_04 zdjecie_05 zdjecie_06 zdjecie_07 zdjecie_08 zdjecie_09
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

Regulamin

Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulejowie prowadzonego przez 

A.S.A Eko Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja: ul. Psarskiego 3, 97-330 Sulejów (teren Oczyszczalni Ścieków)

 

§ 1

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwane dalej „PSZOK”.

 

§ 2

 1. PSZOK czynny jest we wtorki w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty od 10.00 do 15.00

 

§ 3

 1. PSZOK przyjmuje odpady nieodpłatnie.
 2. PSZOK przyjmuje wyłącznie selektywnie zebrane odpady komunalne, tj. odpady wytworzone przez osoby zamieszkujące gospodarstwa domowe na terenie gminy Sulejów.
 3. PSZOK przyjmuje odpady komunalne dostarczone samodzielnie przez mieszkańcówgGminy Sulejów.
 4. PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorców (odpady remontowo-budowlane) oraz odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej a także odpadów z domków letniskowych, ogródków działkowych.
 5. PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zawierających azbest.
 6. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.
 7. W PSZOK przyjmowane są m.in.:

a)  makulatura (papier i tektura),

b)  tworzywa sztuczne,

c)  szkło opakowaniowe

d)  szkło okienne

e)  opakowania wielomateriałowe,

f)  baterie i akumulatory,

g)  lampy fluorescencyjne ( świetlówki, rtęciówki itp.),

h)  opakowania po rozpuszczalnikach, farbach i lakierach, chemikalia,

i)   foliowe opakowania po nawozach,

j)   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,( w tym zawierające freony) np. telewizory, sprzęt AGD, telefony komórkowe, lokówki, suszarki, zabawki zasilane elektrycznie itp.,

k)  meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l)    zużyte opony ( wytworzone w gospodarstwach domowych),

m) odpady ulegające biodegradacji (zielone),

n)  metale i złom,

o)  odpady budowlane i rozbiórkowe ( w tym papa),

p)  zimny popiół i żużel,

q)  przeterminowane leki,

r)  odzież i tekstylia,

 1. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być:

a) prawidłowo posegregowane,

b) właściwie zabezpieczone jeżeli jest to wymagane,

c) wolne od zanieczyszczeń,

 

§ 4

 1. Odpady będą przyjmowane przez wykwalifikowanego pracownika zgodnie z katalogiem odpadów dopuszczonych.
 2. Rozładunek należy do przywożącego odpady.
 3. Prowadzący PSZOK jest zobowiązany zweryfikować dostarczane odpady uwzględniając:

a)    kryterium selektywnej zbiórki zgodnie § 3 niniejszego Regulaminu.

b)    kryterium jakościowego i ilościowego odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym.

 1. Odpady przyjęte do PSZOK zostają zważone na legalizowanej wadze znajdującej się na wyposażeniu PSZOK.
 2. Prowadzący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu, w szczególności:

a)  odpadów zebranych nieselektywnie,

b)  odpadów dostarczonych w sposób nieselektywny,

c)  odpadów niebędących odpadami komunalnymi, tj. pochodzącymi od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw,

d)  odpadów niebezpiecznych,

e)  odpadów zielonych, które z uwagi na skład lub stan, nie nadają się do kompostowania.

 1. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z wymogi przepisów ochrony środowiska.

 

§ 5

 1. Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie się przez osobę dostarczającą odpady dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania na terenie gminy Sulejów ( np. dowód osobisty, potwierdzenie dokonania wpłaty za odbiór odpadów komunalnych).
 2. Prowadzący PSZOK przyjmując odpady sporządza, w dwóch egzemplarzach, dokument potwierdzający dostarczenie odpadów, zawierający w szczególności:

a)  imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK,

b)  adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,

c)   rodzaj  i ilość dostarczonych odpadów,

d)  datę dostarczenia odpadów,

e)  klauzulę:”Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone we własnym zakresie przez osoby zamieszkujące wskazane wyżej gospodarstwo domowe i pochodzą z tego gospodarstwa domowego”

f)   własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK,

 

§ 6

 1. Dostarczający odpady może wjechać pojazdem na teren PSZOK wyłącznie po udzieleniu zgody przez obsługę PSZOK oraz zaparkować w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK.
 2. Poruszając się pojazdem po terenie PSZOK należy zachować kierunek przemieszczania się wynikający z oznaczeń oraz stosować się do ogólnych zasad ruch drogowego.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby dorosłej.
 4. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów, sposobu poruszania się po terenie PSZOK oraz zachowania wymogów bezpieczeństwa.
 5. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania źródeł otwartego ognia.

 

§ 7

 1. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
 2. Prowadzący PSZOK w Sulejowie prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2012r. poz. 21 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Z 2014r., poz. 1923).
 3. Wszelkich informacji o pracy PSZOK można uzyskać w Referacie Rozwoju i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sulejowie, tel. 44 61-02-526.
 4. Każda zmiana Regulaminu będzie publikowana na 14 dni przed wejściem w życie.

 

 

 

 

 

Gmina Sulejów
ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
tel.: 44 61-02-500, email: um@sulejow.pl
NIP: 771-17-68-348
Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska tel. 44 61-02-519, 44-61-02-526
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: zeroCMS
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x